Wednesday, July 10, 2013

BaZi: SMTH - 官印祿庫 - Officer, Seal, Prosperity Storage

經云:官中見祿庫逢財,金玉自天來。
The classics says: Officer within seeing Prosperity, storage and meeting Wealth, Gold and Jade comes naturally.甲乙逢乙丑,
Jia or Yi seeing Yi Chou


丙丁逢庚午,
Bing or Ding seeing Geng Wu


戊己逢壬辰,
Wu or Ji seeing Ren Chen


庚辛見乙未,
Geng or Xin seeing Yi Wei


壬癸逢丙戌
Ren or Gui seeing Bing Xu

是也。

一命
A chart

丁丑、辛亥、癸酉、壬戌,

Ren Gui Xin Ding
Wu You Hai Chou

癸用丙爲財,戌爲財庫,用戊爲官,戌中戊土正旺,財庫生助,酉爲癸印,丑爲印庫,財官印俱逢庫旺,無衝破,爲貴
Gui uses Bing as Wealth, Xu as the storage of Wealth, (Gui) uses Wu as Officer, within Xu, Wu earth is prosperous, with the storage of Wealth engenders and assists, You as the Seal for Gui, Chou as the storage of Seal, Wealth, Officer and Seal all see storage and prosperity, without being clashed and broken, is considered noble.

No comments:

Post a Comment